Statut

Skupština Hrvatskog društva znanstvenih i tehničkih prevoditelja razmotrila je i prihvatila na svojoj Skupštini održanoj 13. prosinca 1997. godine Prijedlog Statuta Društva usklađen s odredbama Zakona o udrugama, a na temelju Rješenja Ministarstva uprave Republike Hrvatske od 30. rujna 1997.

I. OPĆE ODREDBE

Ovim Statutom utvrđuje se: naziv, sjedište i područje na kojemu djeluje Hrvatsko društvo znanstvenih i tehničkih prevoditelja (u daljnjemu tekstu: Društvo); zastupanje; ciljevi; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi; ostvarivanje javnosti rada Društva; članstvo i članarina; prava, obveze i stegovna odgovornost članova; unutarnji ustroj Društva; tijela Društva, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornost članova; imovina i raspolaganje s mogućom dobiti; način stjecanja imovine te prestanak i postupak s imovinom u slučaju prestanka.

Članak 1.

Hrvatsko društvo znanstvenih i tehničkih prevoditelja (u nastavku Društvo) udruga je svojih članova koji se bave znanstvenim i tehničkim prevođenjem, simultanim i konsekutivnim prevođenjem te znanstvenim odnosno strukovnim nazivljem.

Članak 2.

Društvo udružuje znanstvene, tehničke i ostale strukovne prevoditelje da bi odgovorilo svrsi i zadacima ustanovljenima Statutom.

Članak 3.

Naziv Društva je:

HRVATSKO DRUŠTVO ZNANSTVENIH I TEHNIČKIH PREVODITELJA,

a skraćeni je naziv: HDZTP

Članak 4.

Društvo djeluje na području Republike Hrvatske. Sjedište je Društva u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor Društva. Društvo se upisuje u Registar pri nadležnome tijelu državne uprave. Rad Društva je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Društva putem Biltena Društva i glasila Društva “Prevoditelj”.

Članovi se o radu Društva također obavještavaju dostavom pisanih materijala, kao i na sjednicama tijela Društva.

Članak 5.

Društvo ima svoj pečat. Pečat je okrugao, promjera 25 mm, s natpisom duž obodnice: Hrvatsko društvo znanstvenih i tehničkih prevoditelja i s natpisom Zagreb u sredini.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

Članak 6.

III. ČLANSTVO

Članak 7.

Članovi su Društva fizičke osobe koje se praktično ili teorijski bave znanstveno-tehničkim i strukovnim prevođenjem odnosno nazivljem.

Članom Društva može postati svaki državljanin Republike Hrvatske ili stranac koji ima potrebno jezično i strukovno znanje za znanstveno-tehničko prevođenje i koji zadovoljava mjerila za primitak u članstvo.

Ispunjavanje navedenih uvjeta kandidat dokazuje podacima o strukovnoj spremi i znanju stranih i hrvatskog jezika te opisom svojega prevoditeljskog rada.

Skupština može donijeti i posebna strukovna mjerila za primitak u članstvo.

Osoba koja želi postati članom Društva mora ispuniti pristupnicu s općim i posebnim podacima. O primitku u Društvo odlučuje Upravni odbor. Osoba kojoj je odbijena molba za primitak u članstvo koje se putem Upravnog odbora u roku od 30 dana žaliti skupštini Društva, odluka koje je neopoziva.

Članak 8.

Prava i obveze članova Društva

Član Društva ima pravo:

Članak 9.

Obveze su člana Društva:

Članovi Društva

Članovi su Društva:

Članak 10.

Redoviti članovi

Redoviti su članovi Društva fizičke osobe koje su stekle članstvo na osnovi članka 7. ovog Statuta.

Mladi članovi
Mladi su članovi hrvatske i strane fizičke osobe koje ispunjavaju uvjete za primitak u Društvo nakon položenog usmenog i pismenog prijamnog ispita ali koje još nemaju potrebno prevoditeljsko iskustvo pa njihov rad mora nadzirati mentor, kako bi se osigurala primjerena kakvoća njihova rada.

Potporni članovi
Potpornim članovima mogu postati osobe koje žele materijalno pomoći rad Društva godišnjom članarinom koja prema njihovoj vlastitoj odluci premašuje iznos redovite članarine Društva, ili jednokratnom novčanom ili drugom materijalnom pomoći (knjige, oprema i dr.).

Počasni članovi
Počasnim članovima mogu postati osobe koje su svojim radom i zalaganjem pridonijele radu i ugledu Društva i prevoditeljstva općenito.

Članak 11.

Članstvo u Društvu prestaje:

Članak 12.

Odluka o isključenju može se donijeti ako član teško ili ponovno teže prekrši odredbe Statuta i ostalih propisa Društva.

Članak 13.

Prijedlog o brisanju podnosi tajnik Društva odluku donosi Upravni odbor Društva. Prijedlog o isključenju podnosi Sud časti Društva, a odluku donosi Upravni odbor. Brisani ili isključeni član Društva može se žaliti Skupštini Društva u roku od 30 dana od dana primitka odluke Upravnog odbora putem Upravnog odbora. Do dana odluke Skupštine miruju mu sva članska prava. Odluka je Skupštine neopoziva.

Članak 14.

Učlanjenjem u Društvo svaki dan stječe prava i preuzima obveze prema odredbama ovog Statuta.

Društvo vodi popis svojih članova.

IV. TIJELA DRUŠTVA

Članak 15.

Tijela su Društva:

Članak 16.

Svi članovi Društva izabrani u tijela Društva pojedinačno su i zajednički odgovorni za svoj rad Skupštini i Upravnom odboru.

Skupštinu čine svi članovi Društva. Skupština se može održati ako je nazočno najmanje 50 (pedeset) članova Skupštine. Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Skupštine. Redovitu skupštinu saziva Predsjednik na prijedlog Upravnog odbora. Izvanrednu skupštinu saziva Upravni odbor na prijedlog Predsjednika, Nadzornog odbora ili na prijedlog najmanje 20 članova Društva. Radom Skupštine upravlja Radno predsjedništvo, koje Skupština bira na početku svog rada.

Članak 17.

Skupština Društva
a. Redovita skupština:

b. Izvanredna skupština

Članak 18.

Predsjednik Društva
Predsjednika Društva biraju članovi Upravnoga odbora između sebe na četiri godine, s pravom ponovnog izbora za još jedan mandat.

Predsjednik Društva ujedno je i predsjednik Upravnog odbora Društva. Predsjednik saziva sastanke Upravnog odbora i upravlja njihovim radom. Odgovoran je za provedbu odluka Skupštine, za ispravnu primjenu odredaba Statuta Društva i pozitivnih zakonskih propisa. Predsjednik zastupa i predstavlja Društvo. Predsjednik je nalogodavac za materijalne izdatke Društva, a koji se utvrđuju odlukom Upravnog odbora.

Društvo pred trećim osobama predstavlja i zastupa predsjednik Društva. Spriječenog predsjednika zamjenjuje član Upravnog odbora kojega posebno ovlasti Upravni odbor.

Članak 19

Upravni odbor
Upravni je odbor kolegijalno izvršno tijelo Skupštine. Upravni odbor čini 11 članova, koje Skupština bira na četiri godine s pravom ponovnog izbora za još jedan mandat.

Uloga i zadaci Upravnoga odbora:

Članak 20.

Tajnik Društva
Tajnika Društva bira Upravni odbor na četiri godine, s pravom ponovnoga izbora. Tajnik izrađuje popis članova, priprema materijale za sjednicu Upravnoga odbora, piše zapisnike sa sjednica Upravnog odbora, obavještava članove Društva o odlukama Skupštine, Upravnog odbora i ostalih tijela Društva putem časopisa, okružnicama ili pojedinačno, obavlja dopisivanje koje se odnosi na rad Društva, Upravnog odbora i ostale organizacijske i upravne poslove.

Članak 21.

Sud časti
Sud časti odlučuje o kršenju etičkih pravila navedenih u Statutu, o povredama dužnosti članova i ostalim djelima počinjenim protiv zakona i općih propisa Društva. Sud časti čine tri člana i dva zamjenika koje Skupština Društva bira na četiri godine s pravom ponovnog izbora za još jedan mandat.

Članovi Suda časti biraju između sebe predsjednika i zapisničara koji piše zapisnik sa zasjedanja i obavlja potrebne upravne poslove. Postupak se pred Sudom časti vodi po pravilniku o radu Suda časti, koji donosi Upravni odbor. Sud časti zasjeda u tročlanom sastavu, a odluke donosi većinom glasova. Postupak pred Sudom časti mogu pokrenuti Skupština, Upravni odbor i sva ostala tijela Društva te svaki pojedini član Društva uz pismeno obrazloženje.

Članak 22.

Sud časti može izreći:

Članak 23.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Društva.

Ako Sud časti u postupku ustanovi da je optuženi nanio Društvu moralnu i materijalnu štetu, o tome će obavijestiti Upravni odbor Društva. Odluke su Suda časti javne, a dostavljaju se (osim u usmenoj opomeni) u pisanom obliku članu protiv kojega je vođen postupak i Upravnom odboru Društva, koji izrečene kazne objavljuje u časopisu Društva i o njima izvješćuje Skupštinu.

Članak 24.

Nadzorni odbor
Nadzorni odbor čine tri člana, a bira ih Skupština na četiri godine, s pravom ponovnog izbora za još jedan mandat.

Članovi Nadzornog odbora biraju između sebe predsjednika i njegova zamjenika na prvoj osnivačkoj sjednici. Nadzorni odbor nadzire ispravnu provedbu odredaba Statuta i ostalih općih propisa Društva, brine se o zakonitosti materijalno-financijskog poslovanja Društva, podnosi izvješće o svome radu Skupštini Društva. Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Odbora odnosno njegov zamjenik. Na sjednicama Nadzornog odbora piše se zapisnik. Nadzorni je odbor za svoj rad odgovoran Skupštini Društva.

V. UDRUŽIVANJE I USTROJSTVENI OBLICI

Članak 25.

Sukladno općim propisima, Društvo se može udružiti s drugom udrugom u savez ili zajednicu udruga. Savez ili zajednica udruga imaju svojstvo pravne osobe. Društvo se može učlaniti u međunarodne udruge.

Članak 26.

Podružnice

U središtima područja gdje postoji strukovna opravdanost i ostali uvjeti za osnutak i uspješan rad podružnica Društva, članovi Društva mogu osnovati podružnicu. Podružnica ima naziv Hrvatsko društvo znanstvenih i tehničkih prevoditelja, Podružnica (sjedište Podružnice). Podružnica nema svojstvo pravne osobe.

Sve su odluke Skupštine Društva i Upravnog odbora Društva obvezatne i za podružnice i za njezine članove.
Napose su obvezatne i moraju se primjenjivati odluke i odredbe:

Upravni odbor Društva ovlašten je nadzirati rad podružnice.

Članak 27.

Odbori
Odbor može biti jezični ili strukovni. Odbor osnivaju i čine prevoditelji koji se pretežito služe istim stranim jezikom ili jezicima (jezični odbor), ili koji prevode s pojedinoga strukovnog područja (strukovni odbor).

Svrha je odbora strukovno razmatranje prevođenja, nazivlja i kakvoće prijevoda, napose mladih članova, te pružanje mentorskih i sličnih kolegijalnih usluga.

Članak 28.

Radna skupina
Skupština i Upravni odbor mogu za obavljanje pojedinih poslova i zadataka osnovati stalne ili povremene radne skupine. Odlukom o osnutku radne skupine, ako to već nije propisano Statutom, određuju se zadaci i djelokrug radne skupine, način rada i prestanka rada.

VI. MATERIJALNA SREDSTVA I MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE DRUŠTVA

Članak 29.

Prihodi su Društva:

Rashodi su Društva:

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Društvo prestaje postojati ako tako odluči u tu svrhu posebice sazvana Skupština Društva, na kojoj takvu odluku može donijeti samo dvotrećinska većina nazočnih članova.

Ako Društvo prestane postojati, sva će njegova imovina biti predana na čuvanje Zavodu za jezik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu do osnutka udruge s istom ili sličnom svrhom, kojoj će ta imovina biti predana na raspolaganje.

Statut stupa na snagu kad ga registrira ovlašteno tijelo.

Zagreb, 13. 12. 1997.

Predsjednik Društva: Krešimir Blaževac

Kontakt
Kontakt

drustvoprevoditelja@gmail.com Telefon ++ 385 (0) 1 4922 730                                                        Telefaks ++ 385 (0) 1 4817 658                                                                     Adresa: Amruševa 19/II, 10000 Zagreb Prikaži na mapi ›