XX. svjetski kongres FIT-a

„Čovjek i stroj. Budućnost prevoditelja, tumača i terminologa“

Hrvatsko društvo znanstvenih i tehničkih prevoditelja član je Međunarodne federacije prevoditelja, tumača i terminologa (FIT), najveće međunarodne udruge pre- voditelja, tumača i terminologa, osnovane 1953. radi promicanja profesionalnosti u prevoditeljskoj struci, povezivanja i jačanja suradnje između pojedinih strukovnih udruga prevoditelja, poboljšanja radnih uvjeta u prevoditeljskoj struci, ali i zastupanja prava i zagovaranja moralnih i materijalnih interesa prevoditelja i unapređi- vanja njihova statusa u društvu. Kako bi prevoditeljima, tumačima, terminolozima, profesorima i studentima prevoditeljskih studija iz sedamdeset zemalja omogućio izravan kontakt uz rasprave o najnovijim trendovima i aktualnim pitanjima prevoditeljske struke, FIT svake tri godine organizira svjetski kongres. Zanimljivo je spome- nuti da se četvrti kongres 1963. održao u Dubrovniku.

Nakon uspješnih kongresa u Šangaju 2008. i San Franciscu 2011., o kojima je zanimljiv članak napisala ko- legica Marija Mrčela, ovogodišnji je kongres od 4. do 7. kolovoza održan na Slobodnom sveučilištu Berlinu u or- ganizaciji Savezne udruge tumača i prevoditelja (BDÜ), i to na glavnu temu „Čovjek i stroj. Budućnost prevodite- lja, tumača i terminologa“. Cilj je bio da 1500 sudionika nakon trodnevnog razmatranja utjecaja novih tehnolo- gija na prevoditeljsku djelatnost potvrdi i svijetu pošalje jasnu poruku da u prevoditeljskoj struci stroj nije prijet- nja čovjeku, nego da je unatoč svim tehničkim i elektro- ničkim pomagalima i mogućnostima u globaliziranom svijetu prijeko potreban.

Bogat i zanimljiv program kongresa od dvjesto izla- ganja, plenarnih izlaganja i radionica ujedinio je spozna- je znanosti o prevođenju i iskustva prevoditelja, tumača i terminologa iz cijelog svijeta radi otkrivanja budućih kretanja u prevoditeljskoj struci. Ključne su teme na koje je održano najviše izlaganja i kratkih seminara bile„Prav- no prevođenje/tumačenje“, „Čovjek i stroj“, „Tumačenje“, „Terminologija“, „Književno prevođenje“ i „Obrazovanje prevoditelja i tumača“.

U sklopu pravnog prevođenja/tumačenja održana su, između ostalog, izlaganja o suradnji ligvista i prav- nika u prevođenju i tumačenju na Sudu Europske unije, izazovima s kojima se susreću sudski tumači kad prevo- de i tumače na sudu za maloljetnike, smjernici 2010/64/ EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o pravu na tumačenje i prevođenje u kaznenim postupcima te o tehnologijama koje se upotrebljavaju pri tu- mačenju na europskim i međunarodnim sudovima. O svojim iskustvima i stanju pravnog prevođenja izlaganja su održali kolege iz Južnoafričke Republike, Poljske, Slo- venije, Srbije i Venezuele.

Na temu „Čovjek i stroj“ bilo je riječi o prednostima i nedostacima strojno potpomognutog i strojnog pre- vođenja i tumačenja, njihovoj primjeni u Europskoj komisiji i Saveznoj banci, strojnom prevođenju književnih tekstova te predviđanjima za idućih pet godina.

Kad je riječ o usmenim prevoditeljima, izlagači su uglavnom govorili o utjecaju novih tehnologija, primje- rice tablet računala, pametne olovke, mobilnih aplikacija itd. na tumačenje.

Kad je pak riječ o terminologiji, između ostalog je predstavljena višejezična terminološka baza znanstve- nog i tehničkog nazivlja utemeljena na Ugovoru o su- radnji na području patenata koju je objavila Svjetska or- ganizacija za intelektualno vlasništvo. Renate Dockhorn preporučila je da bi se stručni tim koji uređuje nazivlje trebao sastojati od terminologa, tehničkih urednika, pre- voditelja i nekoliko osoba odgovornih za razvoj i marke- ting te je opisala kakvi bi trebali biti postupci određiva-nja i uređivanja nazivlja. Također je predstavljen model vrednovanja kvalitete terminološke baze podataka.

Uza zanimljivo plenarno izlaganje „Prevesti nepre- vedivo“, na kojem su iskustvo književnog prevođenja iznijeli prevoditelji književnih djela Güntera Grassa Oili Suominem i Per Øhrgaard opisavši sastanke s njemač- kim piscem na kojima su bili svi njegovi prevoditelji, teme povezane s književnim prevođenje, bile su, između ostaloga, marketing za književne prevoditelje, suradnja između prevoditelja i lektora te mogućnosti i ograniče- nja strojnoga književnog prevođenja.

Ove je godine uz temu kongresa posebno istaknuta važnost obrazovanja i profesionalnog razvoja tumača i prevoditelja, stoga je bilo izlaganja o izazovima s koji- ma se suočavaju profesori na studijima za prevoditelje i tumače kako bi studente pripremili za zanimanje pre- voditelja koje se danas ne sastoji „samo“ od prevođenja nego i od lektoriranja tuđih prijevoda, terminološkog rada, upravljanja projektima itd. Bilo je također riječi o korištenju računalnojezičnim izvorima i alatima u nasta- vi, predstavljene su različite metode i tehnike za razvoj terminološke kompetencije u sklopu prevoditeljskog studija te virtualni načini učenja i podučavanja.

Osim toga govorilo se i razgovaralo o naknadnom uređivanju strojno prevedenih tekstova (post-editing), za što neki predviđaju da će u budućnosti biti glavni zadatak prevoditelja, o imperativu stalnog povećanja produktivnosti, važnosti vidljivosti i marketinga pre- voditelja i prevoditeljskih agencija, ulozi strukovnih udruga prevoditelja i tumača, prevođenju i tumačenju u zdravstvu, audiovizualnom prevođenju, standardima, normama i certificiranju ponuđača pisanih i usmenih prevoditeljskih usluga te ulozi prevoditelja i tumača u društvu i njihovim pravima.

Ovogodišnji kongres također je bio prigoda za veliko slavlje.Međunarodna federacija prevoditelja, tumača i terminologa prošle je godine naime proslavila šezdeseti rođendan pa su ovogodišnji sudionici kongresa ujedno bili rođendanski gosti. U povodu toga na svečanoj je večeri u zrak pušteno mnogo plavih balona koji su na tren preplavili nebo iznad zgrade Henryja Forda u kojoj je održan kongres.

Dvadeseti kongres Međunarodne federacije prevo- ditelja, tumača i terminologa završio je imenovanjem novog vijeća, čiji će predsjednik do 2017. biti Henry Liu s Novog Zelanda, a potpredsjednici Reiner Heard, Silvana Marchetti i Terence Oliver. Na kraju je najavljen sljede- ći kongres čiji će domaćin 2017. biti Australski institut prevoditelja i tumača u Brisbaneu, za koji je već sada izrađena internetska stranica koja se može otvoriti na poveznici http://ausit2017.org/.

Ovaj bih prilog završila mišlju koju sam čula na kon- gresu. Riječ je o citatu portugalskog pisca i dobitnika Nobelove nagrade Joséa Saramaga, koji je prepoznao važnost prevoditelja i njihovu lingvističku i interkultur- nu kompetenciju, a koja glasi: „Pisci stvaraju nacionalnu književnost, (…) svjetsku književnost pišu prevoditelji.“ Ona je još jedan dokaz koliko je naše zanimanje pleme- nito i važno jer ljudima omogućujemo da njihova komu- nikaciji prijeđe nacionalne okvire i dobije međunarodnu dimenziju koja ne poznaje nikakve granice.

Kontakt
Kontakt

drustvoprevoditelja@gmail.com Telefon ++ 385 (0) 1 4922 730                                                        Telefaks ++ 385 (0) 1 4817 658                                                                     Adresa: Amruševa 19/II, 10000 Zagreb Prikaži na mapi ›